Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!

„Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. przypominają,

że obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z odbiorcami umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości. 

Informujemy również, że nasza Spółka sukcesywnie przeprowadza kontrole posesji na terenie miasta w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.