Etap IV

 

W dniu 25.05.2018 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie dla Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Łączna, szacunkowa wartość całego projektu wyniesie około 114.356.584,22 zł netto. Planowane koszty kwalifikowane wynoszą 110.634.168,27 zł, z czego 70.529.282,27 zł przewiduje się sfinansować ze środków Unii Europejskiej.

Planowany okres realizacji – lata 2015-2023.

W zakresie projektu „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. realizują następujące zadania:

  1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka: w ul. 1 Maja i ul. Gradowskiego, w ul. Ostatniej, w Al. Nowaka (dawna Al. Spacerowa) i Al. Kobylińskiego,  w ul. 3 Maja i ul. Pięknej, ul. Tysiąclecia.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla Borowiczki (ul. Bałtycka i ul. Chełmińska) wraz z modernizacją przepompowni  ścieków „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej.
  3. Przebudowa – renowacja głównych kolektorów sanitarnych/ogólnospławnych A, B, C, D, G1, G2 w Płocku wraz z renowacją – odbudową studni .
  4. Modernizacja infrastruktury wodociągowej: modernizacja ujęcia powierzchniowego „Grabówka” wraz z przebudową rurociągu wody surowej, przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce”, budowa wodociągu przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego.
  5. Likwidacja lagun osadowych na oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Ponadto Spółka poniesie nakłady związane z nadzorem nad zadaniami oraz kosztami informacji i promocji projektu współfinasowanego ze środków UE.

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż jest możliwość sygnalizowania o wszelkich nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez:

  1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.