Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO) – informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą
     w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.
2.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres
     Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl.
3.  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
 a)  w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi
      na pisma i wnioski;
 b)  w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
      w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących
      przepisów prawa;
 c)  w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo - rachunkowych;
 d)  w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
 e)  w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także
      w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących
      realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
     w których dane te są przetwarzane.
5.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w
     pkt. 3 lit. a.
6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy
     powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy
     administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie,
     w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty,
     którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.  Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO),
     sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie
     określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
     przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).
8.  Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
     Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu,
     jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie
     wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
     podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą
     niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
     sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
      w tym profilowaniu.
11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
      Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy
      kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres
      e-mail: iod@wodociagi.pl.